Salg og levering

Aftalegrundlag

Alle vareleverancer, tilbud og tjenesteydelser fra Anven effektueres på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Specielle betingelser fra købers side eventuelt angivet i købsbetingelser og -vilkår, er ikke gældende for handelsforholdet, medmindre de er i overensstemmelse med nærværende salgs-/leveringsbetingelser, eller Anven skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.​​​

Afhjælpning & ansvarsbegrænsning

Såfremt der konstateres mangler vedrørende det solgte inden for 12 mdr. efter salg, maksimalt 12 mdr. efter levering, er sælger forpligtet og berettiget til at foretage afhjælpning hurtigst muligt efter det solgtes tilbagelevering til sælger. Såfremt afhjælpning ikke kan finde sted, forbeholder sælger sig ret til at tage den mangelfulde genstand retur mod godtgørelse af fakturabeløbet vedrørende denne, uden at køber kan gøre yderligere ansvar gældende overfor sælger. 

Dele som skal repareres/udskiftes, skal leveres fragtfri til Anven. Nye/reparerede dele bliver leveret fragtfri til kunden. Demontering og genmontering omfattes ikke af garantien. Køber må ved levering straks undersøge/kontrollere, at arten og mængden af det leverede er kontraktmæssigt og uskadt, og ved afvigelser herefter straks reklamere, dog inden 7 dage fra modtagelsen.

Leveringsterminer og force majeure

Leveringsterminerne er ikke bindende, selv om de er anført på ordren og er bekræftet af Anven. Anven bestræber sig på at overholde de fastansatte leveringsterminer, men påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser. Såfremt levering ikke er mulig på grund af force majeure, kan Anven uden varsel udsætte levering på ubestemt tid eller annullere ordren.

Tilbud

Tilbud afgivet af sælger er gældende 8 dage fra tilbudets afgivelse, medmindre andet fremgår af det afgivne tilbud. Medmindre tilbudet klart tilkendegiver, at der er tale om fast pris, tager sælger forbehold for prisstigninger og tjenesteydelser, som sælger indkøber hos leverandører og underentreprenører.

Levering

Forsendelsform sker efter sælgers valg og på købers adresse, med mindre køber angiver andet. Ved forsendelser debiteres køber, med mindre andet er skriftligt aftalt, alle fragtomkostninger.

Pris og betalingsbetingelser

Alle varer fra Anven leveres til de på leveringsdagen gældende priser. Priserne i de af Anven udgivne prislister kan ikke anses for bindende og kan ændres uden forudgående meddelelse fra Anven. Betaling er altid netto kontant medmindre andet er angivet på fakturaen. Efter forfaldsdato beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned samt renters rente. Køber er ikke berettiget til at modregne i købesummen med mindre modfordringen er skriftligt anerkendt af sælger.

Returvarer

Varer tages kun retur efter forudgående aftale mod opgivelse af vor returseddel nr., og hvis varen returneres fragtfrit til sælgers adresse. Kun ubrugte varer, der er ubeskadiget, i ubrudt original emballage tages retur mod et fradrag i prisen. Varer hjemtaget specielt til køber, tages ikke retur.

Ejendomsforbehold

Sælger bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af alle påløbne omkostninger og renter er betalt.

Produktansvar

Anven kan kun gøres ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, såfremt det dokumenteres, at den opståede skade skyldes fejl eller forsømmelse udvist af Anven. Anven er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre. 

Anven er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller nogen anden form for indirekte tab. I den udstrækning, Anven måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Anvens køber forpligtet til at holde Anven skadesløs i samme omfang, som Anvens ansvar er begrænset efter de tre forudgående punkter. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod Anven. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovenstående, skal denne part straks underrette den anden herom.

Kataloger, prislister m.v.

Kataloger, prislister, betjeningsvejledninger m.v. anses alene som opfordring til at gøre tilbud såvel med hensyn til priser, tekniske beskrivelser, data m.m., og er således ubindende for sælger. Køber opfordres til at forhøre sig om eventuelle ændringer i forbindelse med aftaleindgåelsen.

Overdragelse

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand.

Købers tiltræden af betingelser

Køber accepterer, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende mellem parterne. Skulle køber bestride, at vilkårene er aftalt mellem parterne, skal køber straks ved modtagelsen af det leverede returnerer dette omkostningsfrit til sælger, hvorefter købet er annulleret. 

Sker dette ikke, anses køber uigenkaldelig at have frafaldet eventuelle indsigelser mod at nærværende salgs- og leveringsbetingelser regulerer parternes aftale.

Værneting

Enhver tvist, som ikke kan afgøres ved forhandling, skal afgøres i 1. instans af Københavns Byret, som aftalt værneting og med anvendelse af dansk ret.

"Produkterne lever altid op til krav og forventninger, og Anven leverer professionel og grundig opfølgning"

BWSC Medarbejder

”Anven leverer professionel rådgivning og følger leverancerne hele vejen, man føler sig tryg.”

BWSC Medarbejder

HAR DU NOGEN SPØRGSMÅL?​​

Få den rådgivning du har
​brug for​​

Vi er her for at hjælpe dig og finde den bedste løsning, der matcher dit behov og ønsker. Vores mange års erfaring har givet os den rette viden til at være din ekspert.​

Information

Anven v/Irene Betty Andersen​

CVR:​ 34041407

Egebjergvej 297,4560 Vig​

Klik her for rutevejledning

Telefon:29 76 66 31

E-mail:irene@anven.dk 

Vores indehaver, Irene, har mange års erfaring med beregning af ventilatorer som rådgiver hos Juvenco. Hos Anven vægter vi rådgivning højt, så vi kan finde den helt rigtige løsning på dit ventilationsproblem.​​​